Privacy verklaring

Informatie in het kader van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

International Counseling TVB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. International Counseling TVB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet -en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

 Als International Counseling TVB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Een uitgebreid en compleet privacy reglement is in ons bezit en kunt u desgewenst opvragen.

De basisprincipes van de Beroepscode

Als lid van de Nederlands Vlaams Associate van Gestalt Therapie (NVAGT) houdt Mirjam Tiel van Buul zich aan de beroepsethiek en beroepscode van Gestalttherapeuten. De Gestalttherapeut dient zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

De Beroepscode in het belang van de cliënt en de psychotherapeut

Door gedragsregels op te stellen in de Beroepscode is het voor de cliënt en de therapeut duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet ervoor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een therapeut.

Klachtencommissie P3NL

Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt en u klacht zo ernstig is, dan kunt u de Klachtencommissie van P3NL aanschrijven. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke klachtenfunctionarissen De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Tarieven & Betaling per 1 april 2023

Individuele therapie/ 125 euro/ 60 minuten

Partnerrelatie therapie/ 160 euro/ 60 minuten

Bij de tarieven is rekening gehouden met 15 minuten “indirecte tijd” (voorbereiding, verslaglegging, correspondentie, e.d.) per consult.

De betaling dient na elke sessie direct online te worden voldaan, waarna de factuur per e-mail verzonden wordt ter bewijs van betaling.

 

Vergoeding

Het college van zorgverzekeraars heeft besloten dat wanneer relatie-of werkproblematiek de hoofddiagnose is, deze sinds januari 2013 niet meer wordt vergoed.

Praktijk International Counseling TVB werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Je ontvangt rechtstreeks van de praktijk de betaling per e-mail. Deze facturen kun je zelf indienen bij je zorgverzekeraar.

De therapie wordt bij de meeste zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering vergoed. De hoogte van de vergoeding (restitutie) hangt af van het soort zorgverzekering je hebt. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Meer informatie kun je vinden bij www.NAP-psychotherapie.nl

Op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/gestalttherapie#vergoedingen vind je een overzicht van vergoedingen per verzekeraar.

 

Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar en controleer de codes voor informatie over de vergoeding.

  • AGB-code praktijk International Counseling TVB 94066694
  • AGB-code zorgverlener Mirjam Tiel van Buul     94110303

 

 Annulering en verzetten van afspraak

Het annuleren en/of verzetten van een afspraak kan voorkomen, graag minimaal 48 uur voor tevoren. Bij afzegging en/of verzetten binnen 48 uur wordt een tarief van 65 euro in rekening gebracht.

IC-even-voorstellen